„Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9"

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Modernizacją Sali Sportowej przy ul. Kopernika 9 (wymiana podłogi sportowej, wymiana opraw elektrycznych, izolacja przeciwwilgociowa) zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót i kosztorysie zerowym dla tego zadania oraz zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa: 20 sierpnia 2018 r. godz. 10:00

  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. SIWZ,
  3. Oferta wraz z załącznikami,
  4. Projekt umowy,
  5. Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym,
  6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  7. Wyjaśnienie nr 1.
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia